Právna ochrana

Stacionárne aktívne hasiace zariadenie pre podzemné dopravné systémy (SAHZ) je názov a aktívne riešenie protipožiarnej bezpečnosti na základe úžitkového vzoru, zapísaného na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky s príslušným medzinárodným patentovým triedením a ochrannou obchodnou známkou TUFEPRO®, ktoré predstavuje formu stabilného hasiaceho zariadenia (ďalej len „SHZ”) určeného na použitie najmä v dopravných podzemných jedno alebo dvojrúrových dopravných tuneloch. Testovanie SAHZ Ústavom súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity na veľkorozmerovom požiari v tunelovej rúre preukázalo, že SAHZ splňa kritéria TP 099 a zároveň je kompatibilné s technickým vybavením hasičských jednotiek HaZZ.

Maximálna efektívnosť a komplexnosť riešenia SAHZ v boji proti požiaru v dopravných podzemných systémoch je daná tým, že SAHZ môže okrem požiarnotechnického zariadenia na báze hasenia vodnej hmly v jednom ucelenom požiarnotechnickom zariadení využívať a riadiť viaceré požiarnotechnické zariadenie na báze vody a plynu ako sú:

  • hasiace zariadenie vodná clona na zabezpečenie šírenia požiaru do ďalších požiarnych úsekov, ktoré sú inštalované na začiatku a konci každého požiarneho úseku v hlavných tunelových rúrach,
  • hasiace zariadenie vodná hmla v hlavnej tunelovej rúre,
  • sprinklerové stabilné hasiace zariadenie v prepojovacích častiach tunela,
  • stabilné hasiace zariadenie plynové – chemické (KDFM-200, Novec 1230) - len pre účely ochrany pred požiarmi v elektro-rozvodniach v tunelových technologických priestoroch.

SAHZ poskytuje nad rámec SHZ:

  • Zachovanie funkčnosti a účinnosti ochladzovania  okolia požiaru, obmedzovanie a zníženie teploty a zabránenie zvýšeniu intenzity šíreniu požiaru pri rýchlosti prúdenia vzduchu 8m/s, a to aj v prípade zlyhania všetkých vetracích systémov v tuneli, ktoré regulujú optimálnu rýchlosť prúdenia vzduchu pri využití hasiaceho média vody pri tlaku 0,5 – 3MPa.
  • Technické riešenie v jednom ucelenom systéme požiarnotechnického zariadenia, ktoré môže využívať viaceré typy požiarnotechnických zariadení.
  • Inžiniersky predprojektový prístup k jednotlivým typom cestných tunelov vyplývajúci z ich geofyzikálnych vlastností.
  • Vysokú materiálovú náročnosť na jednotlivé prvky a komponenty systému vzhľadom na špecifické prostredie v dopravných podzemných systémoch so zárukou ich dlhej životnosti.